Skip to main content

Bun venit pe Thisisnotaschool.ro!
Aceștia sunt termenii și condițiile care conturează regulile de folosire a site-ului și a colaborării cu profesorul.
Prin implicarea dvs. (de acum denumit Beneficiar) în serviciile oferite de către profesor (de acum denumit Prestator), încheiați un contract de prestări servicii de dobândire a limbii engleze în termenii și condițiile prezentate aici.

I. PARTILE CONTRACTANTE

I.1. NEGRAIA ALEXANDRA-SORINA PFA, cu sediul social în municipul CONSTANȚA, str. Traian nr.66, bl. K2, sc. B, ap. 69, jud. Constanța, CIF 42846219, CNP 2881215134167, CI KZ 648341, în calitate de PRESTATOR. 
               Și
I.2. Cursantul/a [nume întreg], domiciliat/ă în [adresa completă], [număr de telefon], [email] în calitate de BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II. 1.  OFERTA DE BAZĂ

Pregătirea în domeniul limbilor străine şi al dobândirii abilităţilor de conversaţie, cod CAEN 8559, constând în dobândirea și/sau perfecționarea cunoștințelor de limba ENGLEZĂ de către BENEFICIAR.

II.2. DESFĂȘURAREA STUDIULUI ȘI MATERIALELE FOLOSITE 

Desfășurarea ședințelor de studiu se va face online, pe platforma Zoom și cu ajutorul materialelor încărcate cu ajutorul serviciului de stocare cloud Google Drive. Toate materialele folosite se supun și sunt în concordanță cu Legea nr. 8/1966 privind drepturile de autor și drepturile conexe. 

III.  COSTUL ȘI PLATA CONTRACTULUI

III.1. Costul unui abonament de curs individual este după cum urmează, în funcție de opțiunea selectată:

1 sesiune de 60 de minute / săptămână
Abonament 1: 720 RON / lună
Abonament 2: 585 RON / lună timp de 6 luni
Abonament 3: 495 RON / lună timp de 1 an
2 sesiuni de 60 de minute / săptămână
Abonament 4: 1080 RON / lună
Abonament 5: 900 RON / lună timp de 6 luni
Abonament 6: 765 RON / lună timp de 1 an


Prețul include:

  • sesiunile de curs
  • materiale de lucru individual după fiecare sesiune + feedback
  • feedback de progres
  • consultanță pe Whatsapp
  • strategii de învățare în afara cursului online pentru învățare sustenabila pe termen lung

III.2. Achitarea costului abonamentului de curs se va face înaintea primei ședințe de curs stabilită de comun acord între Prestator și Beneficiar prin plată automată în contul Prestatorului prin procesatorul de plăți Stripe.

III.3. Plata se va face automat lunar în contul Prestatorului. Plata automată poate fi interuptă în orice moment folosind panoul de management Stripe.


III.4. Beneficiarul poate opta pentru a trece la un alt tip de abonament oricând contactând Prestatorul. În acest caz, modificările intră în vigoare la începutul următorului ciclu de facturare. Prin schimbarea abonamentului, Beneficiarul își ia angajamentul unei colaborări pe perioada stipulată în tipul abonamentului ales.

IV.  OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR 

          PRESTATORUL are următoarele obligații:
IV.1. Să pună la dispoziția Beneficiarului uneltele digitale și materialele didactice corespunzătoare desfășurării în condiții optime a sesiunilor de curs.
IV.2. Să presteze serviciile înscrise în prezentul contract, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor moderne în materie.
IV.3. Să anunțe Beneficiarul de eventualele anulari sau reprogramări ale sesiunilor de curs, în cazul imposibilității susținerii acestora de către Prestator.
IV.4. Prestatorul se obliga să monitorizeze nivelul de pregătire al Beneficiarului și să îl informeze cu privire la evoluția acestuia.
IV.5. Prestatorul va utiliza datele primite de la cursanți respectând condițiile de confidențialitate din Legea nr. 677/2001. 
IV.6. Prestatorul va restitui suma plătită de Beneficiar integral în cazul în care Beneficiarul optează pentru asta după două ședințe de curs (Money Back Guaranteed).

          BENEFICIARUL are următoarele obligații: 
IV.7. Să participe la toate sesiunile de curs.
IV.8. Să informeze Prestatorul cu cel puțin 24 de ore înainte despre neparticiparea sa la o sesiune de curs. În acest caz, Beneficiarul se obligă să reprogrameze sesiunea de curs la o dată stabilită de comun acord cu Prestatorul.
IV.9. În caz de îmbolnăvire sau o problemă personală sau profesională care a dus la absentarea de la ședință și în care Beneficiarul este în imposibilitatea reprogramării sesiunilor de curs, abonamentul se poate prelungi cu un maxim 1 lună de zile de la data încheierii abonamentului pentru recuperarea sesinilor de curs.
IV.10. În cazul în care Beneficiarul dorește să înceteze participarea la sesiunile de curs înaintea încheierii ciclulul de abonament, se percepe o taxă de anulare egală cu echivalentul unei luni de prestare servicii, conform cu abonamentul ales.

V. FORȚĂ MAJORĂ

V.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
V.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
V.3. Îndeplinirea contractului vă fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

VI.1. Contractul încetează în condițiile legii, prin acordul de voință al parților, prin executare, prin denunțare unilaterală, prin imposibilitate fortuită de executare, precum și în orice alte cauze prevăzute de lege.
VI.3. Oricare din părți are posibilitatea denunțării unilaterale a contractului ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligațiilor contractuale.
VI.4. Partea care denunță contractul are obligația de a notifica cealaltă parte cu cel puțin 7 zile înainte de data încetării. 

VII. ALTE CLAUZE

VII.1. Orice litigii între părțile contractante se vor soluționa pe cale amiabilă.
VII.2. În situația în care părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competența soluționării revine instanței de judecată. 

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL ÎNCHEIERII ȘI EXECUTĂRII CONTRACTULUI.

VIII.1. Datele cu caracter personal furnizate de fiecare Parte, respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, înregistrări audio și video vor fi prelucrate de Prestator, respectiv de Beneficiar, în scopul încheierii și executării prezentului Contract, respectiv în scopul furnizării de către Prestator către Beneficiar a serviciilor de cursuri de limbi străine („Serviciile”), pe întreaga durată a Contractului (sau, după caz, cel târziu până la data încetării colaborării dintre Prestator sau Beneficiar și reprezentantul legal sau persoana de contact respectivă).
VIII.2. În mod specific, datele personale ale Părților pot fi prelucrate pentru: (i) comunicarea dintre Părți, (îi) lansarea și acceptarea unor comenzi, (iii) furnizarea de către Prestator a Serviciilor în condițiile agreate prin Contract, (iv) emiterea și plata facturilor aferente Serviciilor prestate, (v) recuperarea prin societăți specializate în recuperări creanțe, sau în justiție a sumelor datorate de Beneficiar Prestatorului. (vi) transmiterea Contractului către consultanțîi fiecărei Părți în scop de efectuare audit financiar, sau, după caz (vii) investigarea de către autorități a fraudelor/infracțiunilor/contravențiilor, la solicitarea expresă a acestora și în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Nici una dintre Părți nu vă utiliza datele personale menționate la paragraful (1) în alte scopuri decât cele indicate în prezentul acord.
VIII.3. Prestatorul are dreptul de a utiliza înregistrările audio și video realizate în cadrul sesiunilor de curs în scopuri promoționale, inclusiv, dar fără a se limita la, publicarea acestora pe site-ul său oficial și pe conturile de social media. Acest drept este acordat pe o perioadă nedeterminată și include posibilitatea de a utiliza înregistrările pentru a evidenția rezultatele și progresele cursanților în timp. Prestatorul se angajează să nu împărtășească înregistrările cu terți, cu excepția situațiilor impuse de cerințele legale aplicabile. Orice cursant are dreptul de a-și retrage consimțământul în scris, prin transmiterea unui email către Prestator, fără a afecta valabilitatea prelucrării datelor efectuate până la retragere.
VIII.4. Fiecare dintre Părți declară și garantează că are un temei legal pentru prelucrarea datelor menționate la paragraful (1) în scopurile și prin mijloacele menționate mai sus. Totodată, fiecare Parte își asumă obligația de a notifica cealaltă Parte în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare asupra modificării/schimbării temeiului legal al prelucrării datelor conform celor menționate în prezentul paragraf.
VIII.5. Fiecare Parte garantează că a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securitățîi datelor prelucrate de oricare dintre acestea în executarea Contractului, împotriva distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale, deteriorării, modificării, divulgării sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme ilegale de prelucrare.
VIII.6. Datele personale ale Parților nu pot fi transferate către alte terțe părți decât cu acordul prealabil scris al celeilalte Părți, cu excepția terților către care este permisă divulgarea conform prezentului Contract sau legislației relevante.
VIII.7. Fiecare Parte vă notifica cealaltă Parte cu privire la orice încălcări (sau neregularități în prelucrarea datelor care atrag încălcarea) protecției datelor, incluzând, dar fără a se limita la, incidente legate de securitatea datelor și pierderi de date presupuse sau care pot fi efectiv urmărite. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, Partea care se află în culpă vă despăgubi cealaltă Parte și, dacă este cazul, persoanele vizate afectate, pentru orice pretențîi rezultând din încălcarea obligațiilor și angajamentelor privind protecția datelor personale.